WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Klantervaringen

Hieronder vindt u ervaringen van een aantal klanten van ons.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg voert WerkFijn jaarlijks fitheidstesten uit.

"In 2007 hebben we samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen en WerkFijn een Vitaliteitsprogramma ontwikkeld onder de naam Vitwerkt. Door de jaren heen is dit programma verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd door WerkFijn. Jaarlijks nemen 250 medewerkers deel aan het programma en worden de deelnemers gefaciliteerd voor een eventueel vervolgtraject. U kunt dan denken aan: coaching, stoppen met roken, meer bewegen, voedingsadvies en/of een medisch traject.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is vitaliteit een zeer belangrijk thema is het HR beleid. Het programma Vitwerkt is een van de vitaliteitsbevorderende maatregelen."

- Johan Hulzebos, hoofd Dienstverlening Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Bij Chrono (bestuurscentrum voor 15 basisscholen) is WerkFijn momenteel het hele traject duurzame inzetbaarheid aan het uitrollen. De 0-meting bij de medewerkers, waarbij gebruik gemaakt is van de digitale module duurzame inzetbaarheid, heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met WerkFijn. In het kader van ons nieuwe inzetbaarheidsbeleid hebben wij iedere medewerker een vragenlijst duurzaam inzetbaar, een test (PMO) en een gesprek met een verpleegkundig consulent aangeboden. Ruim 80% van onze mensen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.
De verpleegkundig consulentes van WerkFijn voerden de test uit en gaven de medewerker op een respectvolle manier gevraagd en ongevraagd advies om de waarden van de test te verbeteren. Onze medewerkers hebben deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Een groot compliment voor de mensen van WerkFijn.
De uitslag van de test is verwerkt in een persoonlijk gezondheidsdossier dat uiteraard alleen door de medewerkers is in te zien. Op werkgeverniveau hebben we een anonieme rapportage gekregen waaruit wij kunnen lezen hoe het met de gezondheid van ons personeel gemiddelde gesteld is. In het rapport wordt bij elk onderdeel verslag gedaan van de bevindingen en dit afgezet tegen de landelijke gemiddelden. Daarnaast heeft WerkFijn aanbevelingen gedaan om de duurzame inzetbaarheid van ons personeel verder te verbeteren.”

- Roelineke Gommer, Beleidsmedewerker P&O

Vanaf 2012 voert WerkFijn het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uit voor Future Pipe Industries. Vanaf 1 januari 2014 voert WerkFijn de integrale dienstverlening uit voor Future Pipe Industries.

Sinds 2012 werken wij samen met WerkFijn. Aanvankelijk alleen voor de PMO’s (Periodiek Medisch Onderzoek), maar sinds 2014 is WerkFijn ook onze Arbodienstverlener. Wij hebben gekozen voor het eigen-regie-model, wat inhoudt dat wij zelf volledig de regie voeren op de re-integratie van onze medewerkers en per casus in overleg met de bedrijfsarts beslissen welke deskundigen wij inschakelen (denk hierbij aan bv bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige of arbeidshygiënist). Ook de jaarlijkse griepvaccinaties en de incidentele offshore keuringen verzorgt WerkFijn naar tevredenheid voor ons.

- Brenda Tijsma, Casemanager Verzuim

WerkFijn voert de integrale dienstverlening voor Sphere Nederland uit.

Vanaf 2012 werken WerkFijn en Sphere Nederland samen. De samenwerking is ontstaan door de uitvoering van de PMO binnen onze organisatie door WerkFijn.
Vervolgens zijn we vanaf 2014 gestart met de integrale samenwerking en verzorgt WerkFijn voor Sphere de verzuimbegeleiding onder andere in de vorm van de inzet van de bedrijfsarts, de inzet van een Arbeidsdeskundige of een Bedrijfsmaatschappelijk werker.
Voor Sphere is duurzame inzetbaarheid en daarmee dus ook op gezond werken, een belangrijk thema. WerkFijn faciliteert en ondersteunt ons hierbij.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van een fysiotherapeut; periodiek is de fysiotherapeut in ons bedrijf aanwezig om met medewerkers op de werkvloer in gesprek te gaan over houding en gedrag. Medewerkers kunnen aan de fysiotherapeut vragen stellen en wanneer er klachten zijn is een eerste fysiobehandeling ook mogelijk. Medewerkers gaan nu zelfs bij (beginnende) klachten, op eigen initiatief, naar de betreffende fysiotherapeut voor een afspraak en/of behandeling. Medewerkers vinden het prettig dat hij weet wat zij op hun werk doen, wat de belastbaarheid is en wat de mogelijkheden zijn en ontvangen hierdoor gericht advies voor het werk.
Ook zijn er tussentijdse onderzoeken door de verpleegkundig consulent van WerkFijn uitgevoerd; Medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om op locatie, bij Sphere, een paar korte PMO-testen te doen en de uitslagen hiervan in een 1 op 1 gesprek te bespreken. Het ging hierbij om bijvoorbeeld bloeddruk, suikerwaarden,BMI etc. Door de medewerkers van Sphere is dit als zeer positief ervaren. Ondertussen is Sphere bezig met de voorbereidingen voor het PMO in 2017. De gesprekken over de mogelijkheden zijn alweer gestart.

- Dianne van Regteren,HR-adviseur Sphere Nederland B.V.

Drie casussen waaruit blijkt hoe wij demedicaliseren bij WerkFijn in de praktijk brengen.

Casus 1
Een 65-jarige vrouw meldt zich ziek. Haar leidinggevende wil de ziekmelding niet aannemen omdat ze boos weggelopen is en hij niet gelooft dat ze ziek is. Zij wordt dus niet ziekgemeld bij WerkFijn.
Deze vrouw belt echter zelf met WerkFijn voor een afspraak met de bedrijfsarts. Aan de telefoon wordt uitgevraagd wat er aan de hand is. Het blijkt dat zij wel degelijk fysieke klachten heeft, maar dat er ook een akkefietje voorgevallen is op het werk waardoor ze overstuur is geraakt. De medewerker van WerkFijn snapt dat de vrouw haar verhaal kwijt moet, maar vindt een afspraak bij de bedrijfsarts niet verstandig. Dat zou kunnen uitmonden in een langdurige afwezigheid vanwege ziekte, terwijl ze nog maar 14 maanden tot aan haar pensioen hoeft te werken. Het is voor beide partijen veel beter als ze dit in harmonie volbrengt.
Tegen de vrouw wordt gezegd dat wij heel goed snappen dat zij haar verhaal kwijt moet en ook dat ze advies wil over haar klachten, maar dat ze ons inziens meer baat heeft bij een afspraak met de coach, die ook een medische achtergrond heeft. Zij gaat ermee akkoord dat wij dit met haar werkgever gaan overleggen.
Wij bellen met haar werkgever en leggen hem de situatie voor. Wij adviseren hem om haar niet ziek te melden, maar haar wel even rust te gunnen omdat ze wel degelijk klachten heeft. Er wordt een afspraak ingepland met de coach die mevrouw aanhoort en adviseert. Na dit gesprek wordt er een driegesprek (medewerker, leidinggevende en coach) gepland voor de week erop. Onder begeleiding van de coach vindt er een goed gesprek plaats en worden er afspraken gemaakt over het werk. De dagen worden iets beter verdeeld over de week en mevrouw gaat weer aan het werk. Werkgever en medewerker zijn beiden blij met de oplossing.

Casus 2
Een 51-jarige vrouw meldt zich ziek met psychische klachten. Zij krijgt op korte termijn een afspraak bij de bedrijfsarts. Omdat de klachten deels gerelateerd zijn aan de arbeidssituatie, adviseert de bedrijfsarts aan de werkgever om na één week rust het gesprek met de medewerker aan te gaan in het bijzijn van een neutrale persoon, bij voorkeur van buiten de eigen organisatie. Na dit gesprek kunnen bij een ongecompliceerd herstelproces afspraken gemaakt worden over de re-integratie. Werkgever heeft gevraagd of iemand van WerkFijn aanwezig wil zijn bij dit gesprek. Dit gesprek is heel verhelderend, medewerker heeft aangeven wat haar dwars zit en dat luchtte op. Werkgever heeft taken bedacht zonder klantcontact. Hier was mevrouw heel blij mee. Afgesproken is dat de medewerker zelf contact opneemt wanneer ze start met de re-integratie.
De dag na dit gesprek heeft de medewerker van WerkFijn haar gebeld. De medewerker gaf aan dat ze het heel fijn vindt dat ze van haar werkgever de ruimte krijgt om tot rust te komen en dat hij haar geen verplichtingen oplegt. Van WerkFijn krijgt ze tips en adviezen over energiegevers en energienemers. Hiermee gaat ze aan de slag. Na 3 maanden is deze vrouw weer volledig aan het werk.

Casus 3
Een 22 jarige vrouw heeft zich ziek gemeld bij haar werkgever en heeft aangegeven niets te kunnen.
De werkgever ziet dat zij wel heel actief is op Facebook en komt haar ook tegen in de stad. Hij belt WerkFijn en vraagt hoe hier mee om te gaan. De casemanager van WerkFijn adviseert de werkgever om de vraag te stellen wat hij voor haar kan doen zodat ze haar werk eigen of vervangend werk te kunnen doen. Hij heeft gebeld, maar ze wil niets.
De casemanager van WerkFijn belt de medewerker op en hoort haar verhaal aan. Er zit veel frustratie en ze heeft een verstoorde arbeidsrelatie met haar werkgever. Ze durft dit niet te bespreken, dus de casemanager biedt aan om hierbij aanwezig te zijn. De casemanager vraagt of ze nog wel energie krijgt van haar werk en vraagt haar eens na te denken of ze het wel naar haar zin heeft daar. Als dit een baan is waar ze geen energie van krijgt en een werkomgeving waar ze het niet naar de zin heeft, kan ze beter andere keuzes maken.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een driegesprek (werkgever, medewerker en casemanager) voor een week later. Aan het begin van het gesprek geeft de medewerker aan dat ze het niet meer naar de zin heeft en dat ze een andere baan wil gaan zoeken. De werkgever geeft aan een voorstel te doen voor een vaststellingsovereenkomst. Na 10 minuten wordt het gesprek beëindigd naar ieders tevredenheid.

- Jenet Bel, directeur WerkFijn