WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Klantervaringen

Hieronder vindt u ervaringen van een aantal klanten van ons.

Gezondheid en veiligheid bij Heuver

Bij Profile Heuver hechten we veel waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Om die reden hebben we onlangs Marianne Groenen uitgenodigd om onze filialen in Venlo, Hardenberg en Groningen te bezoeken. Marianne is een deskundige op het gebied van ergonomie en we hebben haar expertise ingeschakeld om onze medewerkers te ondersteunen bij het bevorderen van hun vitaliteit.
Tijdens haar bezoek heeft Marianne nuttige adviezen gedeeld met onze medewerkers achter de balie en collega-monteurs. Ze heeft praktische tips gegeven om de werkplek ergonomisch te optimaliseren en hierin actief met ons meegedacht. Haar bezoek is op alle filialen als positief ervaren. We zijn dan ook erg benieuwd naar haar uitgebreide bevindingen.
Graag willen we Marianne en WerkFijn hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en bijdrage aan het verbeteren van de ergonomie op onze filialen.

- Loes Schutte, HR Officer

Een artikel in de Toren

Een vitaliteitsbus van arbodienst WerkFijn en een smoothiebar van Zilveren Kruis Achmea, deze twee partijen staan vanaf 20 september op het parkeerterrein voor Wavin in Hardenberg en zijn het startschot van het Wavin Well-Being programma voor alle Wavin medewerkers in heel Nederland. Met de kick-off in de Nationale Vitaliteitsweek, zijn er voor alle medewerkers van Wavin Hardenberg preventief medische onderzoeken (PMO) beschikbaar gesteld. Door deelname aan het PMO krijgen de medewerkers meer inzicht in hun vitaliteit en gezondheid en krijgen ze advies hoe zij hun welzijn kunnen vergroten. Later dit jaar bezoekt de vitaliteitsbus ook de Wavin kantoorlocaties in Dedemsvaart en Amsterdam.
Wavin’s strategie voor een duurzame wereld wordt hiermee doorvertaald naar een duurzame werkomgeving voor medewerkers. “Wavin Well-Being laat zien hoe belangrijk wij het vinden dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Vitaliteit is een breed begrip en heeft betrekking op veel aspecten. Bijvoorbeeld op gedrag, gevoel en het algehele ‘zijn’. Om deze reden is de tagline van ons programma do well, feel well, be well. De samenwerking met onze arbodienst WerkFijn en de bijdrage van Zilveren Kruis zorgt ervoor dat we gezondheid nog meer uitlichten, dan dat we in een eenvoudige ruimte de PMO’s bij onze medewerkers laten uitvoeren.” aldus Marije van Doorn, People Director Benelux.
WerkFijn is specialist in vitaliteit. Zij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan. En zij helpen medewerkers om vitaal te worden.
“Met onze opvallende vitaliteitsbus voor de deur, geeft Wavin het PMO zichtbaarheid binnen de organisatie. De bus wekt interesse en laat medewerkers zien dat hun organisatie stappen zet op het gebied van vitaliteit. Zo zorgt WerkFijn samen met Wavin voor een mooie aftrap van het vitaliteitsbeleid” aldus Jenet Bel, directeur WerkFijn.

- Marije van Doorn, People Director Benelux

Een artikel in Boeve Bouwnieuws

Sinds 2016 zijn wij de Arbodienstverlener voor Boeve Afbouw. Korte lijnen, goede afstemming en praktische oplossingen zijn kenmerkend voor onze dienstverlening. Om dit te realiseren vindt er 2-maandelijks een zogenaamd Sociaal Medisch Overleg plaats bij Boeve Afbouw waar binnen de bedrijfsarts en casemanager van WerkFijn in gesprek gaan met de HR-functionaris, leidinggevenden en uiteraard de zieke medewerker om gezamenlijk te bepalen hoe het herstel en re-integratie van de medewerker bevorderd kan worden. Vanwege de corona-situatie hebben de overleggen op locatie in het afgelopen jaar niet kunnen plaatsvinden, maar gaan we ervan uit dat dit op korte termijn weer kan.

Gedurende de afgelopen jaren zijn diverse specialisten vanuit WerkFijn ingezet om de zieke medewerkers te ondersteunen richting herstel. Om een beeld te geven wie ze zijn en wat ze doen, stellen we een aantal kort even voor:

Eric Musch (bedrijfsarts)
Eric beoordeelt de ziekmelding van de werknemer. Hij richt zich daarbij op het functioneren van de werknemer en niet op de klachten. Dit betekent hij zoveel mogelijk zal kijken naar wat de werknemer nog wel kan doen, ondanks zijn beperkingen.
Hij bespreekt regelmatig met de voortgang van de re-integratie en adviseert over de stappen die gezet moeten worden.

Richard Ormel (casemanager)
Richard bewaakt het gehele re-integratieproces. Wanneer verzuim langer duurt, stelt hij samen met de werknemer het Plan van Aanpak op, voert hij de evaluatiegesprekken uit en zorgt hij voor de opbouw van het verzuimdossier. Met de leidinggevenden kijkt hij naar de praktische re-integratiemogelijkheden.

Jany Lodewijk (bedrijfsmaatschappelijk werker)
Wanneer een medewerker vastloopt in zijn werk, al dan niet door werk-of privé gerelateerde problemen, kan Jany ondersteuning bieden. Door inzet van een aantal gesprekken lukt het vaak om de medewerker weer in balans te brengen.

Marianne Groenen (ergonomisch adviseur)
Klachten tijdens het werk kunnen verstrekkende gevolgen hebben: van niet-optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurig verzuim. Voorkomen van verzuim is dan ook belangrijk. Marianne geeft advies over werkplekken en/of werksituaties zodat de omgeving van de medewerker zo optimaal mogelijk kan worden ingericht.

Herma van der Weide/Natalja Hakkers (binnendienst)
Als je belt of mailt met WerkFijn heb je contact met Herma of Natalja. Je kunt met hen sparren over een casus of zij maken een afspraak bij de bedrijfsarts , bedrijfsmaatschappelijk werk of de ergonomisch adviseur.

Ook voor de komende jaren werken we graag aan een verdere verbetering van de gezondheid en vitaliteit van Boeve Afbouw!

- Sandra Steen, secretaresse

Zeus heeft gezondheid en vitaliteit in 2019 als speerpunt.

Goed werkgeverschap door Zeus
Gezondheid en vitaliteit als jaarthema

Zeus heeft Gezondheid en vitaliteit dit jaar als speerpunt en toont daarmee uitstekend werkgeverschap. We zijn momenteel met hen bezig aan een compleet vitaliteitstraject met onder andere toolboxmeetingen, vragenlijsten, gezondheidstesten, persoonlijke gesprekken, advies en begeleiding.

Vier kernelementen
Binnen WerkFijn hebben we duurzame inzetbaarheid van werknemers samengevat in vier kernelementen (TNO-model): gezondheid, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid (bezieling) en een goede werk-privébalans.

Bijdrage aan ambities
We gaan ervan uit dat duurzame inzetbaarheid ‘waarde’ heeft en dat werknemers door hun
inzetbaarheid een bijdrage leveren aan het realiseren van ambities van het bedrijf én het
individu zelf. De opbrengst hoeft niet alleen van financiële aard te zijn maar kan ook gaan
over het imago, ontwikkeling of innovatiekracht, of bijvoorbeeld een efficiënt lopend proces
(functioneren).

Rol voor werkgever én werknemer
Zowel werkgever als werknemer beïnvloeden de inzetbaarheid. Zij zijn dan ook beiden aan
zet en interventies zullen zich zowel op het individu als op de organisatie moeten richten.
Een werkgever faciliteert en stimuleert en een werknemer heeft de verantwoordelijkheid
gebruik te maken van de geboden mogelijkheden om de inzetbaarheid op peil te houden. Er
is sprake van leiderschap op meerdere niveaus; er is een heldere visie, er is sprake van
steun en eigen initiatief.

Vitaliteitstraject Zeus
Bij Zeus zijn we momenteel bezig met een heel mooi vitaliteitstraject. Tijdens elke toolboxmeeting wordt hier aandacht aan besteed. Tijdens de eerste meeting heeft WerkFijn een workshop over vitaliteit verzorgd.
Daarna heeft elke medewerker een digitale vragenlijst duurzaam inzetbaar ingevuld en een gezondheidstest ondergaan. Deze gezondheidstest was inclusief een persoonlijk advies en advies om de eigen vitaliteit te verbeteren. Focus was het bevorderen van een gezondere leef- en werkstijl (voeding en beweging) en werkstress te reduceren.
Na de testen is er voor Zeus een anonieme rapportage opgeleverd en deze is door middel van een powerpoint gepresenteerd tijdens de tweede toolboxmeeting.

Tijdens de derde toolboxmeeting hebben alle medewerkers een sportief voorstel gekregen door het Beweegcentrum. Zij maken maatwerktrainingen die het lichaam van de medewerkers sterker en fitter maken en hun meer energie geven. Begin januari is WerkFijn weer bij Zeus geweest voor een body analyse van de medewerkers, die persoonijk met de medewerkers besproken is. In de week van 13 januari zijn de medewerkers begonnen met het sporten bij het Beweegcentrum. Bij het bewegen wordt aangesloten op goed tillen van producten, een goede houding bij beton schrapen, een goede lashouding enz. Na 6 weken volgt een nieuwe meting door WerkFijn en volgt er opnieuw een individueel gesprek om de resultaten te bespreken.

Vervolgstappen
Hierna krijgen de medewerkers die dat willen een aanbod van Zeus om te blijven sporten.

Voorbeeld van goed werkgeverschap
Zeus laat met dit vitaliteitstraject zien hoe goed werkgeverschap ingevuld kan worden. En dat levert heel veel op: gezondheid, plezier, fitheid. Maar vooral ook als werkgever en werknemers samen aan een vitale toekomst werken.

- John Baas, Zeus

Bij Chrono (bestuurscentrum voor 15 basisscholen) is WerkFijn momenteel het hele traject duurzame inzetbaarheid aan het uitrollen. De 0-meting bij de medewerkers, waarbij gebruik gemaakt is van de digitale module duurzame inzetbaarheid, heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met WerkFijn. In het kader van ons nieuwe inzetbaarheidsbeleid hebben wij iedere medewerker een vragenlijst duurzaam inzetbaar, een test (PMO) en een gesprek met een verpleegkundig consulent aangeboden. Ruim 80% van onze mensen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.
De verpleegkundig consulentes van WerkFijn voerden de test uit en gaven de medewerker op een respectvolle manier gevraagd en ongevraagd advies om de waarden van de test te verbeteren. Onze medewerkers hebben deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Een groot compliment voor de mensen van WerkFijn.
De uitslag van de test is verwerkt in een persoonlijk gezondheidsdossier dat uiteraard alleen door de medewerkers is in te zien. Op werkgeverniveau hebben we een anonieme rapportage gekregen waaruit wij kunnen lezen hoe het met de gezondheid van ons personeel gemiddelde gesteld is. In het rapport wordt bij elk onderdeel verslag gedaan van de bevindingen en dit afgezet tegen de landelijke gemiddelden. Daarnaast heeft WerkFijn aanbevelingen gedaan om de duurzame inzetbaarheid van ons personeel verder te verbeteren.”

- Roelineke Gommer, Beleidsmedewerker P&O

Vanaf 2012 voert WerkFijn het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uit voor Future Pipe Industries. Vanaf 1 januari 2014 voert WerkFijn de integrale dienstverlening uit voor Future Pipe Industries.

Sinds 2012 werken wij samen met WerkFijn. Aanvankelijk alleen voor de PMO’s (Periodiek Medisch Onderzoek), maar sinds 2014 is WerkFijn ook onze Arbodienstverlener. Wij hebben gekozen voor het eigen-regie-model, wat inhoudt dat wij zelf volledig de regie voeren op de re-integratie van onze medewerkers en per casus in overleg met de bedrijfsarts beslissen welke deskundigen wij inschakelen (denk hierbij aan bv bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige of arbeidshygiënist). Ook de jaarlijkse griepvaccinaties en de incidentele offshore keuringen verzorgt WerkFijn naar tevredenheid voor ons.

- Brenda Tijsma, Casemanager Verzuim

WerkFijn voert de integrale dienstverlening voor Sphere Nederland uit.

Vanaf 2012 werken WerkFijn en Sphere Nederland samen. De samenwerking is ontstaan door de uitvoering van de PMO binnen onze organisatie door WerkFijn.
Vervolgens zijn we vanaf 2014 gestart met de integrale samenwerking en verzorgt WerkFijn voor Sphere de verzuimbegeleiding onder andere in de vorm van de inzet van de bedrijfsarts, de inzet van een Arbeidsdeskundige of een Bedrijfsmaatschappelijk werker.
Voor Sphere is duurzame inzetbaarheid en daarmee dus ook op gezond werken, een belangrijk thema. WerkFijn faciliteert en ondersteunt ons hierbij.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van een fysiotherapeut; periodiek is de fysiotherapeut in ons bedrijf aanwezig om met medewerkers op de werkvloer in gesprek te gaan over houding en gedrag. Medewerkers kunnen aan de fysiotherapeut vragen stellen en wanneer er klachten zijn is een eerste fysiobehandeling ook mogelijk. Medewerkers gaan nu zelfs bij (beginnende) klachten, op eigen initiatief, naar de betreffende fysiotherapeut voor een afspraak en/of behandeling. Medewerkers vinden het prettig dat hij weet wat zij op hun werk doen, wat de belastbaarheid is en wat de mogelijkheden zijn en ontvangen hierdoor gericht advies voor het werk.
Ook zijn er tussentijdse onderzoeken door de verpleegkundig consulent van WerkFijn uitgevoerd; Medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om op locatie, bij Sphere, een paar korte PMO-testen te doen en de uitslagen hiervan in een 1 op 1 gesprek te bespreken. Het ging hierbij om bijvoorbeeld bloeddruk, suikerwaarden,BMI etc. Door de medewerkers van Sphere is dit als zeer positief ervaren. Ondertussen is Sphere bezig met de voorbereidingen voor het PMO in 2017. De gesprekken over de mogelijkheden zijn alweer gestart.

- Dianne van Regteren,HR-adviseur Sphere Nederland B.V.

Drie casussen waaruit blijkt hoe wij demedicaliseren bij WerkFijn in de praktijk brengen.

Casus 1
Een 65-jarige vrouw meldt zich ziek. Haar leidinggevende wil de ziekmelding niet aannemen omdat ze boos weggelopen is en hij niet gelooft dat ze ziek is. Zij wordt dus niet ziekgemeld bij WerkFijn.
Deze vrouw belt echter zelf met WerkFijn voor een afspraak met de bedrijfsarts. Aan de telefoon wordt uitgevraagd wat er aan de hand is. Het blijkt dat zij wel degelijk fysieke klachten heeft, maar dat er ook een akkefietje voorgevallen is op het werk waardoor ze overstuur is geraakt. De medewerker van WerkFijn snapt dat de vrouw haar verhaal kwijt moet, maar vindt een afspraak bij de bedrijfsarts niet verstandig. Dat zou kunnen uitmonden in een langdurige afwezigheid vanwege ziekte, terwijl ze nog maar 14 maanden tot aan haar pensioen hoeft te werken. Het is voor beide partijen veel beter als ze dit in harmonie volbrengt.
Tegen de vrouw wordt gezegd dat wij heel goed snappen dat zij haar verhaal kwijt moet en ook dat ze advies wil over haar klachten, maar dat ze ons inziens meer baat heeft bij een afspraak met de coach, die ook een medische achtergrond heeft. Zij gaat ermee akkoord dat wij dit met haar werkgever gaan overleggen.
Wij bellen met haar werkgever en leggen hem de situatie voor. Wij adviseren hem om haar niet ziek te melden, maar haar wel even rust te gunnen omdat ze wel degelijk klachten heeft. Er wordt een afspraak ingepland met de coach die mevrouw aanhoort en adviseert. Na dit gesprek wordt er een driegesprek (medewerker, leidinggevende en coach) gepland voor de week erop. Onder begeleiding van de coach vindt er een goed gesprek plaats en worden er afspraken gemaakt over het werk. De dagen worden iets beter verdeeld over de week en mevrouw gaat weer aan het werk. Werkgever en medewerker zijn beiden blij met de oplossing.

Casus 2
Een 51-jarige vrouw meldt zich ziek met psychische klachten. Zij krijgt op korte termijn een afspraak bij de bedrijfsarts. Omdat de klachten deels gerelateerd zijn aan de arbeidssituatie, adviseert de bedrijfsarts aan de werkgever om na één week rust het gesprek met de medewerker aan te gaan in het bijzijn van een neutrale persoon, bij voorkeur van buiten de eigen organisatie. Na dit gesprek kunnen bij een ongecompliceerd herstelproces afspraken gemaakt worden over de re-integratie. Werkgever heeft gevraagd of iemand van WerkFijn aanwezig wil zijn bij dit gesprek. Dit gesprek is heel verhelderend, medewerker heeft aangeven wat haar dwars zit en dat luchtte op. Werkgever heeft taken bedacht zonder klantcontact. Hier was mevrouw heel blij mee. Afgesproken is dat de medewerker zelf contact opneemt wanneer ze start met de re-integratie.
De dag na dit gesprek heeft de medewerker van WerkFijn haar gebeld. De medewerker gaf aan dat ze het heel fijn vindt dat ze van haar werkgever de ruimte krijgt om tot rust te komen en dat hij haar geen verplichtingen oplegt. Van WerkFijn krijgt ze tips en adviezen over energiegevers en energienemers. Hiermee gaat ze aan de slag. Na 3 maanden is deze vrouw weer volledig aan het werk.

Casus 3
Een 22 jarige vrouw heeft zich ziek gemeld bij haar werkgever en heeft aangegeven niets te kunnen.
De werkgever ziet dat zij wel heel actief is op Facebook en komt haar ook tegen in de stad. Hij belt WerkFijn en vraagt hoe hier mee om te gaan. De casemanager van WerkFijn adviseert de werkgever om de vraag te stellen wat hij voor haar kan doen zodat ze haar werk eigen of vervangend werk te kunnen doen. Hij heeft gebeld, maar ze wil niets.
De casemanager van WerkFijn belt de medewerker op en hoort haar verhaal aan. Er zit veel frustratie en ze heeft een verstoorde arbeidsrelatie met haar werkgever. Ze durft dit niet te bespreken, dus de casemanager biedt aan om hierbij aanwezig te zijn. De casemanager vraagt of ze nog wel energie krijgt van haar werk en vraagt haar eens na te denken of ze het wel naar haar zin heeft daar. Als dit een baan is waar ze geen energie van krijgt en een werkomgeving waar ze het niet naar de zin heeft, kan ze beter andere keuzes maken.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een driegesprek (werkgever, medewerker en casemanager) voor een week later. Aan het begin van het gesprek geeft de medewerker aan dat ze het niet meer naar de zin heeft en dat ze een andere baan wil gaan zoeken. De werkgever geeft aan een voorstel te doen voor een vaststellingsovereenkomst. Na 10 minuten wordt het gesprek beëindigd naar ieders tevredenheid.

- Jenet Bel, directeur WerkFijn

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg voert WerkFijn jaarlijks fitheidstesten uit.

"In 2007 hebben we samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen en WerkFijn een Vitaliteitsprogramma ontwikkeld onder de naam Vitwerkt. Door de jaren heen is dit programma verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd door WerkFijn. Jaarlijks nemen 250 medewerkers deel aan het programma en worden de deelnemers gefaciliteerd voor een eventueel vervolgtraject. U kunt dan denken aan: coaching, stoppen met roken, meer bewegen, voedingsadvies en/of een medisch traject.

Voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is vitaliteit een zeer belangrijk thema is het HR beleid. Het programma Vitwerkt is een van de vitaliteitsbevorderende maatregelen."

- Johan Hulzebos, hoofd Dienstverlening Bestuursdienst Ommen-Hardenberg