WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken

Zorgverlof te duur voor veel werknemers

Veel werknemers kunnen niet rondkomen van 70% van hun salaris, ook niet als dat alleen voor een beperkt deel van hun werkuren geldt. Bij langdurend zorgverlof bestaat zelfs helemaal geen recht op loon voor de niet-gewerkte uren. Dit heeft tot gevolg dat werknemers proberen werk en zorg te combineren, ook als dat eigenlijk te zwaar voor ze is. Werkgevers merken dan bijvoorbeeld dat de werknemer vermoeid raakt, gestrest is, zich vaker ziek meldt of juist langdurig uitvalt.

Loon uit PGB-budget voor mantelzorgers

Als de zorgbehoevende recht heeft op een persoonsgebonden budget (PGB-budget) kan hij met dat budget zorg inkopen. Het moet dan gaan om zorg waarvoor de zorgbehoevende een indicatie heeft. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, begeleiding bij uitvoeren van taken, hulp bij douchen & aankleden of verpleging. Zo kan de werknemer in sommige gevallen tóch betaald krijgen tijdens langdurig zorgverlof. Een werkgever kan zijn mantelzorgende werknemer op deze mogelijkheid attenderen om zo de gevolgen van de mantelzorgtaken te verzachten.

Lees meer

Nationale Vitaliteitsweek

Van 25 t/m 29 september 2023 vindt alweer de 9e  editie van de Nationale Vitaliteitsweek plaats!

Onderzoeken wijzen uit dat investeren in vitaliteit van medewerkers aan meerdere kanten loont. De Nationale Vitaliteitsweek is een uitgelezen kans om hier op een energieke, impactvolle en laagdrempelige manier aandacht aan te besteden.

Vitaliteit is een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. En niet zonder reden: vitale werknemers zorgen voor werkplezier, een hoge mate van betrokkenheid, een hoog energieniveau en een optimaal werkvermogen. En dat resulteert weer in een laag ziekteverzuim.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven en waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft vier onderdelen:

 • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap)
 • Mentaal (groei en ontwikkeling)
 • Emotioneel (zelfbewustzijn)
 • Spiritueel: hoofd, lichaam, hart en ziel (een betekenisvol leven leiden)

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen zich inspannen op het gebied van vitaliteit. De werknemer kan zelf aan de slag met zijn gezondheid, maar de werkgever kan ook helpen door de werknemer hierin te faciliteren. Een organisatie die op zoek gaat naar een integrale preventieve aanpak – waarin arbeidsomstandigheden, gezondheid, duurzame inzetbaarheid én privéomstandigheden een plaats krijgen – boekt de beste resultaten voor haar werknemers.

WerkFijn is specialist in vitaliteit. Wij adviseren werkgevers bij het opstellen van beleid en ondersteunen bij de praktische uitvoering daarvan.  En we helpen werknemers om vitaal te worden. WerkFijn komt graag met de Vitaliteitsbus naar u toe!  Van PMO tot aan spreekuur op locatie, het kan allemaal in onze opvallende Vitaliteitsbus.

 

Lees meer

Onderzoek naar thuiswerken

Een ruime meerderheid van de onderzochte werkgevers wil blijvend structureel thuiswerk behouden. Werkgevers en werknemers ervaren veel voordelen van thuiswerken. Werknemers waarderen vooral de flexibiliteit, de focus, minder afleiding en het hebben van minder reistijd.

Thuiswerkers ervaren geen hoge werkdruk, maken niet meer overuren dan gemiddeld, ervaren nauwelijks gevoelens van isolatie en ervaren weinig fysieke en mentale gezondheidsklachten.

Werkgevers nemen verschillende maatregelen voor gezond thuiswerken, zoals een ergonomische thuiswerkplek. Deze maatregelen zijn echter niet altijd bekend bij de werknemers. Alleen als werknemers van maatregelen weten, kunnen ze er hun voordeel mee doen.

Werkgevers willen thuiswerken blijven faciliteren, maar hebben behoefte aan informatie over hun verantwoordelijkheden en welke maatregelen ze kunnen nemen voor gezond thuiswerken.

Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan gezond thuiswerken?

 • Maak duidelijke afspraken over werktijden met thuiswerkers. Dit kan de werkdruk verlagen.
 • Informeer thuiswerkers actief over hoe ze gezond thuis kunnen werken. Controleer of deze informatie is geland.
 • Plan regelmatig informeel contact in met thuiswerkers.
 • Vraag thuiswerkers regelmatig hoe het thuiswerken gaat.
 • Ondersteun leidinggevenden die leidinggeven op afstand moeilijk vinden.
 • Inventariseer de risico’s van thuiswerken en neem die op in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
 • Zorg voor goede thuiswerk-faciliteiten.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten van het onderzoek naar de risico’s van thuiswerken en de effectiviteit van de genomen maatregelen beschreven in een rapport.nederlandse-arbeidsinspectie-rapport-thuiswerken-20230607 (1)

Lees meer

Ziek en op vakantie

De vakantieperiode is weer aangebroken.  Als uw zieke medewerker op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Hoe zit het met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Opbouw vakantiedagen

Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement kan worden bepaald dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Opname vakantiedagen

Is uw werknemer arbeidsongeschikt, dan moet hij net als andere werknemers vakantiedagen opnemen en moet u 100% van het loon doorbetalen tijdens zijn vakantie. Heeft uw werknemer bijvoorbeeld vooraf aan zijn vakantie 4 uur passend werk voor zijn re-integratie uitgevoerd? Dan heeft de werknemer recht op 100% loon tijdens zijn vakantie en neemt hij volledige vakantiedagen op. Tijdens zijn vakantie heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen. Als werkgever mag u de opgenomen vakantiedagen afboeken.

Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt en niet in staat om van zijn vakantie te genieten? Dan kunt u hem niet verplichten tot het opnemen van vakantiedagen. Echter, als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en vakantie viert, dan mag u wel vakantiedagen afboeken.

Volledig arbeidsongeschikt?

Er mogen verlofdagen worden afgeschreven als de werknemer op vakantie gaat.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Een verlofopname telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve verlofdag en een halve ziektedag.

 

Lees meer

Helga 12,5 jaar in dienst

Nadat Herma van der Weide vorig jaar 12,5 jaar bij ons in dienst was, mochten we gisteren vieren dat Helga Kloppenburg 12,5 bij ons in dienst is. Bedankt Helga voor je inzet en gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal namens het hele WerkFijn team. Op naar het volgende jubileum!

Lees meer

Presentatie over stress

Bij de gemeente Hardenberg hechten ze veel waarde aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun medewerkers. Om die reden hebben ze WerkFijn gevraagd om een presentatie te geven aan de leidinggevenden. Tijdens deze presentatie heeft Marisca Valk, stress- en burnoutcoach uitleg gegeven over:

–              Wat is stress & burn-out

–              Hoe herken je het

–              Wat doet een stresscoach

–              Wat is de rol van de leidinggevende

Het vervolg op deze presentatie zijn verdiepende sessies met kleine groepjes leidinggevenden. Op 18 en 19 juli gaat Marisca  laagdrempelige en interactieve workshops verzorgen.

Lees meer

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

In de praktijk gebeurt dit al heel vaak. Maar de regeling is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject.

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

Lees verder op de website van het UWV https://ap.lc/1GHnF

Lees meer

Wijziging Arbowet voor verplichte vertrouwenspersoon

Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel stelt de vertrouwenspersoon in iedere organisatie met 10 werknemers of meer verplicht. Iedere werknemer krijgt een wettelijk recht op toegang tot die verplichte vertrouwenspersoon. Daarvoor wordt een artikel toegevoegd aan de Arbeidsomstandighedenwet. Het voorstel moet nog geaccordeerd worden door de Eerste Kamer.

Het doel van het wetsvoorstel is ook om de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie te versterken. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de opvang van medewerkers die te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. De gesprekken zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Als de medewerker dit wil, kan de vertrouwenspersoon problemen op het vlak van ongewenst gedrag aankaarten bij de aangewezen personen binnen de organisatie.

Vooralsnog is het op basis van het nieuwe wetvoorstel ook mogelijk om te kiezen voor een interne vertrouwenspersoon en zijn hier nog geen opleidingseisen aan gekoppeld. Onze ervaring is dat medewerkers het aankaarten van problemen makkelijker doen bij een externe vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief én heeft veel kennis en ervaring op dit gebied.

De hulpverlening bestaat uit:

 • eerste emotionele opvang en hulp
 • desgewenst advies geven over mogelijkheden om problemen aan te pakken
 • desgewenst ondersteuning bieden bij het realiseren van de gewenste oplossing
 • indien gewenst contact opnemen met de aangewezen personen binnen de organisatie

 

Op zoek naar een gecertificeerd vertrouwenspersoon voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de mail info@werkfijn.nl of telefonisch op 0523 208175

Lees meer

Explosieve stijging langdurig verzuim verwacht

Uit onderzoek blijkt dat momenteel  5,1 procent van het personeel langer dan zes weken thuis zit en de verwachting is dat het langdurig verzuim explosief zal toenemen.

Het langdurig verzuim lijkt een groter probleem te worden dan het kortdurende verzuim. Gemiddeld genomen zijn er steeds meer oudere werknemers, zoals in de zorg, het onderwijs of bij gemeenten. Daar zien we steeds vaker medewerkers met een gemiddelde leeftijd van boven de 50. Oudere werknemers hebben een andere arbeidsethos dan jongeren. Ze melden zich minder snel ziek, maar áls ze ziek zijn dan vallen ze vaak langer uit. Oudere werknemers hebben een hoger risico op ernstige ziektes en hebben doorgaans een langer herstel nodig. Daarnaast hebben oudere werknemers in bepaalde beroepen vaak meer dan dertig jaar (zwaar) fysiek werk gedaan. Dat gaat zich op een gegeven moment wreken. Wij adviseren onze klanten om een intensieve samenwerking met ons aan te gaan, om verdere stijging te voorkomen. Door de inzet van preventieve interventies proberen wij te voorkomen dat medewerkers klachten krijgen. Denk hierbij aan de inzet van een ergonomisch adviseur voor een werkplekonderzoek of een training gezond lichaamsgebruik.

Lees meer

Bedrijfssluiting

I.v.m. hemelvaart zijn wij 18 en 19 mei 2023 gesloten. Maandag 22 mei 2023 zijn wij u graag weer van dienst.

Lees meer