WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Het voordeel van een ADM-beleid

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Waarom een ADM-beleid?

Met een duidelijk ADM-beleid geeft een bedrijf aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn en veiligheid van alle werknemers en geeft daarmee vorm aan goed werkgeverschap. Een ADM-beleid kan alcohol-, drugs- en medicijngebruik bespreekbaar maken.

Voordelen korte termijn:

  • Verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk
  • Verhoging van de productiviteit

Voordelen lange termijn:

  • Verbetering van de sfeer en de gezondheid van de werknemers
  • Betere gezondheid van medewerkers

Wat staat er in een ADM-beleid?

In het ADM-beleid legt u de afspraken vast die u binnen uw bedrijf met elkaar maakt over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk. De basis voor een goed ADM-beleid wordt gevormd door vier pijlers. Deze pijlers komen zowel bij een uitgebreid als bij een beknopt beleid aan de orde.

  • Pijler 1 – Regels en afspraken
  • Pijler 2 – Preventie en bewustwording
  • Pijler 3 – Begeleiding en zorg
  • Pijler 4 – Handhaving en disciplinaire maatregelen

U beschrijft per pijler zo concreet mogelijk wie wat moet doen en waarom. U legt ook de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden vast en voor wie ze gelden. Denk aan medewerkers, leidinggevenden, bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, preventiewerkers, Arbo-adviseurs en bedrijfsmaatschappelijk werkers.