WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Archive for juli 2023

Onderzoek naar thuiswerken

Een ruime meerderheid van de onderzochte werkgevers wil blijvend structureel thuiswerk behouden. Werkgevers en werknemers ervaren veel voordelen van thuiswerken. Werknemers waarderen vooral de flexibiliteit, de focus, minder afleiding en het hebben van minder reistijd.

Thuiswerkers ervaren geen hoge werkdruk, maken niet meer overuren dan gemiddeld, ervaren nauwelijks gevoelens van isolatie en ervaren weinig fysieke en mentale gezondheidsklachten.

Werkgevers nemen verschillende maatregelen voor gezond thuiswerken, zoals een ergonomische thuiswerkplek. Deze maatregelen zijn echter niet altijd bekend bij de werknemers. Alleen als werknemers van maatregelen weten, kunnen ze er hun voordeel mee doen.

Werkgevers willen thuiswerken blijven faciliteren, maar hebben behoefte aan informatie over hun verantwoordelijkheden en welke maatregelen ze kunnen nemen voor gezond thuiswerken.

Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan gezond thuiswerken?

  • Maak duidelijke afspraken over werktijden met thuiswerkers. Dit kan de werkdruk verlagen.
  • Informeer thuiswerkers actief over hoe ze gezond thuis kunnen werken. Controleer of deze informatie is geland.
  • Plan regelmatig informeel contact in met thuiswerkers.
  • Vraag thuiswerkers regelmatig hoe het thuiswerken gaat.
  • Ondersteun leidinggevenden die leidinggeven op afstand moeilijk vinden.
  • Inventariseer de risico’s van thuiswerken en neem die op in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
  • Zorg voor goede thuiswerk-faciliteiten.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten van het onderzoek naar de risico’s van thuiswerken en de effectiviteit van de genomen maatregelen beschreven in een rapport.nederlandse-arbeidsinspectie-rapport-thuiswerken-20230607 (1)

Lees meer

Ziek en op vakantie

De vakantieperiode is weer aangebroken.  Als uw zieke medewerker op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Hoe zit het met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Opbouw vakantiedagen

Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement kan worden bepaald dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Opname vakantiedagen

Is uw werknemer arbeidsongeschikt, dan moet hij net als andere werknemers vakantiedagen opnemen en moet u 100% van het loon doorbetalen tijdens zijn vakantie. Heeft uw werknemer bijvoorbeeld vooraf aan zijn vakantie 4 uur passend werk voor zijn re-integratie uitgevoerd? Dan heeft de werknemer recht op 100% loon tijdens zijn vakantie en neemt hij volledige vakantiedagen op. Tijdens zijn vakantie heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen. Als werkgever mag u de opgenomen vakantiedagen afboeken.

Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt en niet in staat om van zijn vakantie te genieten? Dan kunt u hem niet verplichten tot het opnemen van vakantiedagen. Echter, als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en vakantie viert, dan mag u wel vakantiedagen afboeken.

Volledig arbeidsongeschikt?

Er mogen verlofdagen worden afgeschreven als de werknemer op vakantie gaat.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Een verlofopname telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve verlofdag en een halve ziektedag.

 

Lees meer