WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: pesten

Pesten

Het komt nog te vaak voor, zelfs in een volwassen omgeving als de werkvloer. Pesten op het werk gaat in de meeste gevallen heel geniepig. Van roddelen tot kwetsende grapjes en van beledigingen tot persoonlijk, verbaal aanvallen

Wat zegt de wet over pesten op de werkvloer?

Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een dergelijke belasting te beperken of beter nog, om deze te voorkomen. Dat kan onder meer door het meenemen van het antipestbeleid in de verplichte “RI&E” (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Vanzelfsprekend ligt het voor de hand dat een gepeste werknemer eerst bij de werkgever aanklopt.

Wat kan je als werkgever doen?

Wat moet je doen om pestgedrag te voorkomen en te beperken. Kort samengevat moet je een beleid voeren en dus gerichte maatregelen te nemen tegen pesten.

Maatregelen die je als werkgever tegen pesten kan nemen:

 1. Stel een duidelijk beleid op.

Eventueel in samenwerking met de OR. In dat beleid staan ook duidelijke sancties opgenomen ingeval van overtreding. Denk dan bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing, aan schorsing (al dan niet met behoud van loon) of als ultimum remedium ontslag. Het beleid moet duidelijk zijn. Dat houdt in dat het beleid kenbaar wordt gemaakt onder het personeel. Dat kan door middel van het versturen van e-mails, verwijzingen naar het beleid op het mededelingenbord, verwijzingen op intranet of tijdens functioneringsgesprekken. Een goed beleid tegen agressie en pesten op de werkvloer voorkomt ziekteverzuim.

 1. Stel een vertrouwenspersoon in.

Maak de werknemers  er ook mee bekend dat er een dergelijk persoon binnen de organisatie is en laat aan uw werknemers weten hoe zij hem of haar kunnen bereiken.

 1. Geef zelf het goede voorbeeld.

Ga dus niet mee in het pestgedrag. Steun het slachtoffer en spreek de dader aan. Dit lijkt voor de hand liggend, maar TNO concludeerde dat in de helft van de gevallen de leidinggevenden niets deden.

 1. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Als werknemers het fijn hebben met elkaar, kan dit het pestgedrag verminderen. Het zal bovendien je werknemers meer tevreden houden. Dit alles zal leiden tot een beter imago.

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Beleid tegen psychosociale belasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de  ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

 • buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie;
 • binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Aandachtspunten

 • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.
 • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.
 • Geef de vertrouwenspersoon een eigen kamer die afgesloten kan worden.
 • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.
Lees meer