WerkFijn houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

All Posts Tagged: RI&E

Pesten

Het komt nog te vaak voor, zelfs in een volwassen omgeving als de werkvloer. Pesten op het werk gaat in de meeste gevallen heel geniepig. Van roddelen tot kwetsende grapjes en van beledigingen tot persoonlijk, verbaal aanvallen

Wat zegt de wet over pesten op de werkvloer?

Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een dergelijke belasting te beperken of beter nog, om deze te voorkomen. Dat kan onder meer door het meenemen van het antipestbeleid in de verplichte “RI&E” (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Vanzelfsprekend ligt het voor de hand dat een gepeste werknemer eerst bij de werkgever aanklopt.

Wat kan je als werkgever doen?

Wat moet je doen om pestgedrag te voorkomen en te beperken. Kort samengevat moet je een beleid voeren en dus gerichte maatregelen te nemen tegen pesten.

Maatregelen die je als werkgever tegen pesten kan nemen:

  1. Stel een duidelijk beleid op.

Eventueel in samenwerking met de OR. In dat beleid staan ook duidelijke sancties opgenomen ingeval van overtreding. Denk dan bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing, aan schorsing (al dan niet met behoud van loon) of als ultimum remedium ontslag. Het beleid moet duidelijk zijn. Dat houdt in dat het beleid kenbaar wordt gemaakt onder het personeel. Dat kan door middel van het versturen van e-mails, verwijzingen naar het beleid op het mededelingenbord, verwijzingen op intranet of tijdens functioneringsgesprekken. Een goed beleid tegen agressie en pesten op de werkvloer voorkomt ziekteverzuim.

  1. Stel een vertrouwenspersoon in.

Maak de werknemers  er ook mee bekend dat er een dergelijk persoon binnen de organisatie is en laat aan uw werknemers weten hoe zij hem of haar kunnen bereiken.

  1. Geef zelf het goede voorbeeld.

Ga dus niet mee in het pestgedrag. Steun het slachtoffer en spreek de dader aan. Dit lijkt voor de hand liggend, maar TNO concludeerde dat in de helft van de gevallen de leidinggevenden niets deden.

  1. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Als werknemers het fijn hebben met elkaar, kan dit het pestgedrag verminderen. Het zal bovendien je werknemers meer tevreden houden. Dit alles zal leiden tot een beter imago.

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Lyme als beroepsziekte voorkomen

Wat kun je als werkgever doen om besmetting bij medewerkers te voorkomen en de gevolgen bij eventuele besmetting te verkleinen?

  • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden;
  • Stel een gedegen plan van aanpak op en maak een checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten;
  • Zorg voor goede voorlichting: laat medewerkers weten dat teken de ziekte kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding systematisch kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben;
  • Laat medewerkers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden;
  • Verstrek beschermende, geïmpregneerde kleding en insecten werende middelen.

Meer informatie over tekenbeten is te vinden op www.rivm.nl/tekenbeet

 

Lees meer